اردوهای علمی مسیر امید

بازدید های تخصصی و اردوهای علمی از مراکز دانش ، فناوری و کارآفرینی نظیر :پارک های علمی ، کارخانجات ،شرکت ها ، مراکز شتاب دهی

 

پیشنهاد ما :

1-پارک علم و فناوری پردیس (بازدید ، شهربازی)

2-باغ علم نوجوان ، باغ کتاب

3-پژوهشگاه رویان

4-هیومن پارک

5-پژوهشگاه صنعت نفت

6-پارک دکتر لند

7-مرکز ژنتیک سپاه

8-آزمایشگاه مغز و اعصاب دانشگاه تهران

9-ایرانخودرو