سنا سامانه نیازمندی های اردو

گزارش مدرسه امام صادق

گزارش تصویری اردو فصل رویش مدرسه امام صادق

گزارش تصویری اردو فصل رویش مدرسه امام صادق در شهرک سینمایی دفاع مقدس